Cena homologacije vozila u Srbiji

Cenovnik usluga – Homologacija vozila u Srbiji

Kategorizacija vozila za homologaciju, prema kategorijama UN ECE.

Kategorije vozila za homologaciju – prema UN ECE

Kategorije vozila (kategorija homologacije) po kojima je određen cenovnik homologacije za tip vozila ili cenovnik homologacije za pojedinačno vozilo.

Homologacija Srbija: u nastavku su cenovnik, tablica kategorija i cenovnik po određenoj kategoriji za homologaciju.

Cenovnik usluga homologacije uređen je na nivou države (Republike Srbije), a pored ovde napisanih troškova za postupak homologacije, potrebno je platiti izdavanje potvrde proizvođača i, moguće, naknadu za overu COC dokumenta (ako se prilaže COC dokument).

Važno je pravilno uplatiti naknade, svaku na posebno popunjenu uplatnicu.

Pomoću kalkulatora izračunajte troškove prilikom uvoza automobila u Srbiju, unesite tražene vrednosti i potvrdite na dugme „Izračunaj“.

Kategorija L: mopedi, motocikli, tricikli i četverocikli.

L1: motorna vozila na dva točka sa toplotnim motorom ne većim od 50 kubnih centimetara i projektnom brzinom ne većom od 50 km / h (mopedi), bez obzira na način rada.

L2: motorna vozila sa tri točka sa toplotnim motorom zapremine ne više od 50 kubnih centimetara i projektnom brzinom ne većom od 50 km / h (mopedi), bez obzira na način rada.

L3: motorna vozila na dva točka sa toplotnim motorom zapremine veće od 50 kubnih centimetara ili projektnom brzinom većom od 50 km / h (motocikli), bez obzira na način rada.

L4: motorna vozila sa tri točka asimetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu sa toplotnim motorom zapremine više od 50 kubnih centimetara ili projektnom brzinom većom od 50 km / h (motocikli sa bočnom prikolicom), bez obzira na način rada.

L5: motorna vozila sa tri točka simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu osu, sa toplotnim motorom zapremine više od 50 kubnih centimetara ili projektnom brzinom većom od 50 km / h (motorni tricikli), bez obzira na način rada.

L6: motorna vozila na sva četiri točka sa masom praznog vozila manjom od 350 kg, bez mase akumulatora u električnim vozilima, sa najvećom konstruktivnom brzinom ne većom od 45 km / h (laki četvorocikli) i sa zapreminom motora ne većim od 50 kubnih centimetara ( u slučaju motora sa prisilnim paljenjem) ili čija maksimalna neto snaga ne prelazi 4 kV (za ostale motore sa unutrašnjim sagorevanjem) ili čija maksimalna trajna snaga ne prelazi 4 kV (u slučaju elektromotora).

L7: motorna vozila na sva četiri točka, osim onih pomenutih u kategoriji L6, sa neovlašćenom masom manjom od 400 kg (550 kg za teretna vozila), bez mase akumulatora za električna vozila i sa najvećom neto snagom motora koja ne prelazi 15 kV (četvorocikli) )

Kategorija M: drumska motorna vozila koja se koriste za prevoz putnika i imaju najmanje 4 točka.

M1: motorna vozila za prevoz putnika koja pored sedišta vozača imaju najviše 8 sedišta.

M2: motorna vozila za prevoz putnika koja pored sedišta vozača imaju više od 8 sedišta i čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 5 tona.

M3: motorna vozila za prevoz putnika koja pored sedišta vozača imaju više od 8 sedišta i čija je najveća dozvoljena masa veća od 5 tona.

Kategorija N: drumska vozila koja se koriste za prevoz tereta i imaju najmanje 4 točka.

N1: motorna vozila za prevoz robe čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone.

N2: motorna vozila za prevoz robe čija je najveća dozvoljena masa veća od 3,5 tone, ali ne veća od 12 tona.

N3: motorna vozila za prevoz robe čija je najveća dozvoljena masa veća od 12 tona.

Kategorija O: prikolice, odnosno prikolice i poluprikolice koje su povezane sa motornim vozilima.

O1: jednoosovinska prikolica, isključujući poluprikolice, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 tona.

O2: prikolice sa najvećom dozvoljenom masom manjom od 3,5 tone, osim za prikolice kategorije O1.

O3: prikolice čija je maksimalna masa veća od 3,5 tone, ali ne veća od 10 tona.

O4: prikolice čija je najveća dozvoljena masa veća od 10 tona.

NAPOMENE

Kategorije M i N:

U slučaju vučnog vozila namenjenog za vuču poluprikolice, najveća dozvoljena masa za kategoriju vozila je masa vučnog vozila (u voznom stanju) uvećana za maksimalnu masu koja se prenosi od poluprikolice na vučno vozilo i najveću masu vučnog vozila (pri čemu je obezbeđen).

Oprema i instalacije instalirani na nekim specijalnim vozilima koja nisu namenjena za prevoz putnika (auto dizalice, mobilne radionice, mobilne radnje …) smatraju se teretom u smislu kategorizacije vozila.

Kategorija O:

U slučaju poluprikolica, najveća dozvoljena masa u pogledu kategorizacije vozila je deo ukupne mase poluprikolice sa najvećim opterećenjem, povezane sa vučnim vozilom, koje se oslanja na tlo preko osovine ili osovina.

Kategorija M:

Zglobna vozila koja se sastoje od dva zglobna dela smatraju se jednodelnim vozilima.

Postupak homologacije: Cenovnik usluga po kategoriji vozila (cena homologacije vozila u Srbiji)

Kategorija vozilaHomologacija pojedinačnog vozila
M1 i N16.000,00 RSD
M2, M3, N2 i N37.800,00 RSD
O1 i O27.600,00 RSD
O3 i O412.200,00 RSD
L1, L2 i L313.200,00 RSD
L4 i L513.200,00 RSD
L6 i L76.100,00 RSD

Odaberite kategoriju vozila, i proverite koji su troškovi uvoza automobila u Srbiju.