Uvoz robe iz Turske u Srbiju

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

Potvrđuje se Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i
Republike Turske, saĉinjen u Istanbulu 1. juna 2009. godine u originalu na srpskom,
turskom i engleskom jeziku. Tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske

PREAMBULA

Republika Srbija i Republika Turska (u daljem tekstu: „Stranke“ ili „Srbija“ i
„Turska“ po potrebi), U želji da razviju i ojačaju prijateljske odnose, posebno u oblastima
ekonomsku i trgovinsku saradnju, kako bi se doprinelo razvoju ekonomske
saradnja i povećanje obima međusobne trgovine;
Potvrđujući svoju nameru da aktivno učestvuju u ekonomskom procesu
integracija u Evropi i mediteranskom basenu i izražavajući spremnost da
sarađuju u pronalaženju načina i sredstava za jačanje ovog procesa;


Uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike
Srbija i Evropska unija i njene države članice i Sporazum o njenom uspostavljanju
udruživanje između Republike Turske i Evropske ekonomske zajednice;
Poštujući iskustvo stečeno tokom razvoja međusobne saradnje, kao i
vlasništvo sa glavnim trgovinskim partnerima;


Izražavajući spremnost da preduzmu mere za poboljšanje
skladan razvoj trgovine, kao i širenje njihove međusobne saradnje na poljima
od zajedničkog interesa, uključujući područja koja nisu obuhvaćena Sporazumom o
slobodna trgovina (u daljem tekstu „ovaj sporazum“), stvarajući tako okvir i
povoljno okruženje zasnovano na jednakosti, nediskriminaciji i ravnoteži prava i
obaveza;

Pozivajući se na obostrani interes za kontinuirano jačanje multilaterale
trgovinski sistem i s obzirom da su odredbe i instrumenti Opšteg sporazuma o
Carina i trgovina iz 1994. (u daljem tekstu: GATT 1994) i Svetska trgovina
organizacije (u daljem tekstu: STO) su osnova njihove spoljne trgovine
politike;


Odlučna da donese propise čiji je cilj postupno ukidanje
prepreke trgovini u skladu sa odredbama tih propisa, posebno onih
u vezi sa uspostavljanjem zona slobodne trgovine;
Uzimajući u obzir posvećenost strana slobodnoj trgovini, u skladu sa
prava i obaveze koje proizlaze iz članstva u STO;
Uvereni da će ovaj sporazum stvoriti novu klimu u međusobnoj ekonomiji
odnosi, a pre svega rast trgovine i investicija, koji su presudni faktor
ekonomsko restrukturiranje i modernizacija;
Odlučili su da zaključe ovaj sporazum kako bi postigli ove ciljeve.

Ciljevi

Uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike
Srbija i Evropska unija i obaveze Republike Turske koje proizilaze iz carinske unije sa
Evropske unije, potpisnice će postepeno uspostaviti zonu slobodne trgovine u
sva područja njihove međusobne trgovine tokom prelaznog perioda koji će trajati
najduže 6 godina od dana stupanja na snagu ovog sporazuma u ​​skladu sa
odredbama Sporazuma iu skladu sa članom KSKSIV GATT-a 1994 i drugima multilateralni sporazumi o trgovini robom priloženi Sporazumu o osnivanju
STO.
Ciljevi sporazuma su:
a) povećati i pojačati ekonomsku saradnju između strana i povećati se
životni standard njihove populacije;
b) postepeno otklanjanje poteškoća i ograničenja u trgovini robom;
v) promovisanje skladnog razvoja ekonomskih odnosa između strana, kroz
širenje međusobne trgovine;
g) stvaranje poštenih uslova za konkurenciju u trgovini između strana;
d) doprinoseći uklanjanju barijera trgovini harmoničnom razvoju i širenju
svetska trgovina;
đ) stvaranje uslova za dalje podsticanje investicija, posebno za razvoj
zajedničke investicije u obe zemlje;
e) unapređenje trgovine i saradnje između strana na tržištima trećih zemalja

Bazne carine

U trgovini između ugovornih strana obuhvaćenih ovim sporazumom, primenjivaće se ugovorne strane njegove carinske tarife za klasifikaciju robe pri uvozu.
Za potrebe ovog sporazuma, carine i porezi koji imaju isti efekat kao
carine, uključuju sve dažbine ili namete nametnute na bilo koji način u vezi sa
uvoz ili izvoz robe, uključujući bilo koji oblik dodatnog poreza ili dodatka na
uvoz ili izvoz, ali ne uključuje:


a) naknade sa jednakim efektom na unutrašnji porez nametnut u skladu sa
odredbe stava 2 člana III GATT 1994;
b) antidampinške ili kompenzacione mere;
v) naknade ili naknade koje su proporcionalne pruženim uslugama.
Osnovna carina za svaki proizvod na koji će se primenjivati postepena smanjenja
utvrđeni ovim sporazumom, biće na osnovu erga omnes, koja je bila na snazi u
Strane na dan stupanja na snagu ovog sporazuma.
Ako se nakon stupanja na snagu ovog sporazuma primeni bilo kakvo smanjenje
carine na osnovu erga omnes, posebno u slučaju smanjenja carina nastalih kao rezultat:
a) carinski pregovori u okviru STO, ili
b) pristupanje Srbije STO, ili
c) naknadna smanjenja nakon pristupanja Srbije STO,
tako smanjene dažbine zamenjuju osnovne dažbine iz stava 3. ovog člana iz
dana primene takvog smanjenja.


Smanjene carine, po kojima će Srbija i Turska obračunavati
Sporazum će biti zaokružen na ceo broj koristeći uobičajenu aritmetiku
princip. Dakle, svi brojevi koji imaju decimalu od 0,50 ili manje zaokružuju se na prvi
manji celi broj i svi brojevi koji imaju decimalu veću od 0,50 do prvog većeg celog broja.
Srbija i Turska međusobno će se obaveštavati o svojim bazama
carine i njihove izmene i dopune.

Industrijski Proizvodi

Odredbe ove glave odnosiće se na proizvode poreklom iz Strana,
obuhvaćene glavama 25 – 97 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka
robe, izuzev proizvoda navedenih u Aneksu I ovog Sporazuma.

Uvozne carine i takse jednakog dejstva

Od dana stupanja na snagu Sporazuma, u trgovini između Strana ugovornica,
neće se uvoditi nove uvozne carine ili takse jednakog dejstva kao carine.
Uvozne carine u Turskoj za proizvode poreklom iz Srbije, ukinuće se od dana
stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma ukinuće se sve carine na uvoz u
Srbiju proizvoda poreklom iz Turske, osim za proizvode navedene u Spisku A,
Spisku B i Spisku C Aneksa II.

Postepeno će se ukidati carinske stope na proizvode koji se uvoze u Srbiju
poreklom iz Turske navedene u Spisku A, Spisku B i Spisku C Aneksa II u skladu sa
predviđenom dinamikom njihovog ukidanja.
Strane ugovornice će u međusobnoj trgovini ukinuti sve takse jednakog
dejstva kao uvozne carine od dana stupanja na snagu Sporazuma.

Fiskalna davanja

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina će se primenjivati i na
dadžine fiskalne prirode.

Izvozne carine i takse jednakog dejstva

Od dana stupanja na snagu Sporazuma neće se uvoditi bilo kakve nove
izvozne carine ili takse jednakog dejstva u trgovini između Strana.
Sve izvozne carine ili takse jednakog dejstva između Strana će se ukinuti
danom stupanja na snagu Sporazuma.

Količinska ograničinja uvoza i mere jednakog dejstva

Od datuma stupanja na snagu Sporazuma, trgovina između Strana neće
uvesti nova kvantitativna ograničenja na uvoz ili mere sa jednakim efektom.
Sva količinska ograničenja na uvoz i mere sa jednakim efektom između strana
prestaje danom stupanja na snagu Sporazuma.

Tehničke prepreke trgovini

Prava i obaveze strana u pogledu standarda ili tehničkih propisa i s tim u vezi
mera je određena Sporazumom STO o tehničkim barijerama u trgovini.
Svaka stranka će na zahtev druge strane pružiti informacije o
pojedinačni slučajevi standarda, tehničkih propisa i primenjenih mera.
Strane će nastojati da uklone tehničke prepreke u trgovini. Da se ​​to postigne
Cilj, strane će započeti pregovore, ako je potrebno, radi zaključenja
sporazum o uzajamnom priznavanju u oblasti ocenjivanja usaglašenosti u duhu
preporuka Sporazuma STO o tehničkim barijerama u trgovini.

POLJOPRIVREDNI I RIBOLOVNI PROIZVODI

Odredbe ovog poglavlja primenjuju se na poljoprivredne proizvode i ribu i ribu
proizvodi poreklom iz Strana.
Za potrebe Sporazuma, pojam „poljoprivredni proizvodi i riba i riblji proizvodi“
(u daljem tekstu: poljoprivredni proizvodi) označavaju obuhvaćene proizvode
Poglavlja 1 – 24 Harmonizovanog sistema opisa i kodiranja robe
navedeni u Aneksu I ovog sporazuma.

Razmena olakšica

Strane će jedna drugoj odobriti olakšice predviđene Protokolom I Sporazuma
u skladu sa odredbama ovog poglavlja.
Uzimajući u obzir ulogu poljoprivrede u njihovim ekonomijama, razvoj trgovine
poljoprivrednih proizvoda između ugovornih strana, posebna osetljivost poljoprivrede
proizvode i propise u oblasti poljoprivredne politike, strane će u okviru Zajedničkog
odbor, ispitati mogućnost odobravanja daljih međusobnih olakšica u trgovini
poljoprivrednim proizvodima.

Sanitarne i fitosanitarne mere

Strane neće primenjivati svoje propise u oblasti sanitarnih i fitosanitarnih
mera na naĉin koji predstavlja proizvoljnu ili neopravadanu diskriminaciju ili prikriveno ograničenje međusobne trgovine. Strane će primeniti ove mere u duhu
odredbe GATT-a iz 1994. i relevantnih sporazuma STO.

Posebne zaštitne mere

Bez obzira na ostale odredbe Sporazuma, posebno član 22, s obzirom na
posebna osetljivost poljoprivrednih proizvoda ako se uvoze proizvodi poreklom iz stranke,
za koje se primenjuju pogodnosti odobrene Sporazumom, izaziva ozbiljne smetnje u
tržištu ili u regulatornom sistemu druge strane, strane će započeti odmah
konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja. U očekivanju takvog rešenja,
dotična strana može preduzeti mere koje smatra potrebnim, u skladu sa
relevantna pravila STO.

USLUGE I ULAGANJA

Strane su svesne rastućeg značaja usluga i investicija. U njihovim naporima da
postepeno razvijati i širiti međusobnu saradnju, posebno u kontekstu evropske
integracije, sarađivaće u cilju postizanja progresivne liberalizacije i uzajamne
otvarajući svoja tržišta za ulaganja i trgovinu uslugama, uzimajući to u obzir
relevantne odredbe Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (Opšti sporazum
onTrade u uslugama – GATS).
Strane će u tu svrhu razgovarati o ovoj saradnji u okviru Zajedničkog komiteta
razvijanje i produbljivanje međusobnih odnosa u skladu sa ovim članom.

Unutrašnje oporezivanje

Strane će se uzdržati od bilo kakvih unutrašnjih fiskalnih mera ili prakse
prirode koja direktno ili indirektno vrši razliku između proizvoda jednog
Stranke i slični proizvodi poreklom iz druge strane.
Proizvodi koji se izvoze na teritoriju jedne od ugovornih strana ne smeju se koristiti
povraćaj unutrašnjeg poreza, koji je veći od iznosa propisanog za ove proizvode.

Carinske unije, zone slobodne trgovine i pogranični aražmani

Sporazum ne sprečava postojanje ili uspostavljanje carinskih unija, zona
sporazumi o slobodnoj trgovini ili prekograničnoj trgovini sa trećim zemljama,
pod uslovom da ne utiču negativno na režim trgovine, a posebno na relevantne odredbe
pravilima porekla predviđenim Sporazumom. Informacije o sporazumima o uspostavljanju takvih carinskih unija ili zona slobodna trgovina, razmenjivaće se na zahtev bilo koje strane
Zajednički komitet.

Strukturno prilagođavanje

Vanredne mere ograničenog trajanja, koje predstavljaju odstupanje u vezi
odredbama člana 4. Sporazuma, bilo koja strana može preduzeti u obliku
povećane tarife. Ove mere se mogu primeniti samo na industrije u početnoj fazi razvoja, dana
određeni sektori koji su u procesu restrukturiranja ili oni koji se suočavaju sa ozbiljnim problemima
poteškoće, posebno tamo gde te teškoće uzrokuju značajne socijalne probleme.


Uvozne carine koje se primenjuju u stranci na proizvode poreklom iz druge stranke
uvedena na osnovu ovih mera ne može preći 25% ad valorem iznosa i
predstavljaće element preferencije za proizvode poreklom iz druge strane.
Ukupna vrednost uvoza proizvoda obuhvaćenih ovim merama ne sme biti veća
15% od ukupne količine uvoza industrijskih proizvoda iz druge ugovorne strane, kao npr
definisani u članu 3 Sporazuma, tokom prošle godine za koju su dostupni
statistički podaci.

Ove mere se primenjuju na period koji ne prelazi pet godina, osim
ako Zajednički komitet ne produži njihovo trajanje. Prestaju da se primenjuju
najkasnije kada prelazni rok istekne.
Takve mere se ne mogu primeniti na proizvod u slučaju da je proteklo više
od tri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili naknada ili mera
jednakog efekta u odnosu na taj proizvod.


Strane će obavestiti Zajednički komitet o svim preduzetim vanrednim merama
namerava da preduzme, i na zahtev bilo koje strane, u okviru Zajedničkog komiteta
biće održane konsultacije o takvim merama i o sektorima na koje su se ranije primenjivale
koja započinje njihovom primenom. Kada Strane preduzimaju takve mere
podneti Zajedničkom odboru raspored za ukidanje carina koji
uvedeno prema ovom članu. Ovaj vremenski sled će omogućiti postupno ukidanje
carine, počev od najmanje dve godine nakon uvođenja, po jednakim stopama.
Zajednički komitet može odlučiti o drugom rasporedu.

Damping i subvencije

Ako jedna od ugovornih strana utvrdi da se to primenjuje u međusobnoj trgovini
dampinga i / ili subvencija, ta Strana može preduzeti odgovarajuće mere protiv takvog dampinga
prakse u skladu sa Sporazumom STO o primeni člana VI GATT-a 1994 i Sporazumom
STO o subvencijama i kompenzacionim merama, kao i u skladu sa njenim domaćim
zakonodavstvo. Ništa u Sporazumu ne može sprečiti nijednu od Strana da preduzme mere
odgovarajuće mere u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Opšte zaštitne mere

Ako se proizvod uveze u bilo koju stranu u povećanim količinama,
svaka ugovorna strana zadržava svoja prava i obaveze u skladu sa članom KSIKS
GATT 1994. i Sporazum STO o zaštitnim merama. Sporazum ne daje nijedan
dodatno pravo ili obaveza prema ugovornim stranama u vezi sa zaštitnim merama.

Ponovni izvoz i ozbiljna nestašica

Ako postupa u skladu sa odredbama čl. 6. i 8. Sporazuma dovodi do:
a) ponovni izvoz u treću zemlju, za koju u stranci izvoznici za neke
proizvod ima kvantitativna ograničenja izvoza, izvozne carine ili ekvivalentne mere
činjenice; ili
b) ozbiljne nestašice ili preti da dovede do ozbiljne nestašice proizvoda koji je
od suštinske važnosti za stranu izvoznicu;
i tamo gde gore opisane situacije uzrokuju ili mogu izazvati velike poteškoće
Strani izvoznici, ta Strana može preduzeti odgovarajuće mere pod uslovima i u
u skladu sa postupkom utvrđenim u članu 22. Sporazuma. Mere će biti
nediskriminatorni i ukidaju se kada ih okolnosti više ne opravdavaju
postojanje.

Državni monopoli

Stranke će svaki državni monopol postepeno prilagođavati komercijalnom
priroda, i do kraja šeste godine nakon datuma stupanja na snagu ovog sporazuma,
više ne bi bilo diskriminacije u pogledu uslova nabavke i plasmana robe između
državljani strana u skladu sa pravilima STO.
Zajednički komitet biće obavešten o merama usvojenim za sprovođenje
ovog cilja.

Procedura obaveštavanja i konsultacija za primenu mera

Pre pokretanja postupka za primenu bilo koje mere navedene u čl. 13, 20, i 33. ovog sporazuma, strane će nastojati da razreše sve međusobne razlike
direktne konsultacije i obavestite jedni druge o tome.
Strana koja razmatra izricanje mera odmah obaveštava Zajednički komitet
odbor. Dotična strana dostavlja Zajedničkom komitetu sve relevantne informacije
informacije i pružiti mu potrebnu pomoć za istragu slučaja. Bočne strane su bez
kašnjenja će se konsultovati u okviru Zajedničkog odbora radi pronalaženja zajedničkog
prihvatljivo rešenje.


Ako se u roku od 30 radnih dana od prosleđivanja predmeta Zajedničkom odboru
Strana neće prekidati praksu kojoj se usprotivi niti rešavati poteškoće u pitanju
obaveštena, druga Strana, u odsustvu odluke Zajedničkog komiteta o tome,
može usvojiti mere za koje smatra da su neophodne za popravljanje situacije.
O preduzetim merama odmah će se obavestiti Zajednički komitet.

Te mere hoće biti ograničen obimom i trajanjem na ono što je najneophodnije da bi se
poboljšao situaciju, što je dovelo do uvođenja mera i neće biti nesrazmerno
u odnosu na štetu nastalu spornom praksom ili poteškoćama. Prioritet
biće date mere koje najmanje remete sprovođenje Sporazuma.
Preduzete mere biće predmet redovnih konsultacija u okviru Zajedničkog preduzeća
odbora kako bi ih ublažio ili ukinuo, kada su uslovi za njihovu primenu veći
neće biti opravdano.

Kada vanredne okolnosti zahtevaju hitne mere, sa nemogućnošću
prethodno ispitivanje, dotična strana može odmah primeniti mere
mere predostrožnosti, u slučajevima iz čl. 13, 20, 25 i 33 ovog sporazuma, koji su
neophodne da se situacija popravi. Mere se najavljuju bez odlaganja
Zajednički komitet i konsultacije između strana odvijaće se u okviru Zajedničkog komiteta
odbor.

Pravila o poreklu i saradnja carinskih organa

Plaćanja

Strane se obavezuju da dozvole sva plaćanja i transfere na tekuće račune
platni bilans između Srbije i Turske u slobodno konvertibilnoj valuti, u skladu
odredbe člana VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.
Za plaćanja u konvertibilnim valutama u vezi sa komercijalnim transakcijama
u okviru Sporazuma i za prenos takvih plaćanja na teritoriju Strane u kojoj je osnovana
kreditor, neće biti ograničenja.


Strane se uzdržavaju od bilo kakvih deviznih ili administrativnih ograničenja
za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih zajmova, osim onih
koji su na snazi u Stranama, u vezi sa komercijalnim transakcijama u kojima
učestvovaće lice sa sedištem u nekoj od Strana.
Bez obzira na odredbe stava 3. ovog člana, sve mere koje se odnose na trenutne
plaćanja koja se odnose na kretanje robe biće u skladu sa uslovima utvrđenim u članu VIII
Statut Međunarodnog monetarnog fonda.

Pravila konkurencije u preduzetništvu i državna pomoć

Sledeće nije u skladu sa važećom primenom Sporazuma, ako
utiče na trgovinu između strana:

a) svi ugovori između preduzetnika, odluke udruženja preduzetnika ili zajedničko delovanje preduzeća čiji je cilj ili efekat sprečavanje, ograničavanje ili
narušavanje konkurencije;


b) zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više preduzetnika
na celoj teritoriji jedne od ugovornih strana ili u većem njenom delu;


v) svaku pomoć države koja uništava ili preti da uništi konkurenciju
favorizovanjem određenih poslovnih aktivnosti ili proizvodnjom određenih vrsta dobara.
Svaka strana obezbediće publicitet u oblasti državne pomoći.

Na zahtev jedna ugovorna strana, druga strana će pružiti informacije o određenim
pojedinačni slučajevi državne pomoći.
Ako bilo koja strana smatra da je određena praksa nekompatibilna sa uslovima
stav 1. ovog člana i:

a) da nije adresirano na odgovarajući način u skladu sa pravilima sprovođenja
koji su navedeni u stavu 4. ovog člana, ili

b) u odsustvu takvih pravila i ako takva praksa izaziva ili preti provokacijom
ozbiljna šteta za interese druge strane ili materijalna šteta za njenu domaću industriju,
uključujući i uslužne delatnosti,
može preduzeti odgovarajuće mere nakon konsultacija u okviru
Zajednički komitet, ili nakon trideset radnih dana nakon upućivanja na takav
konsultacije.


U slučaju prakse koja nije u skladu sa stavom 1 v) ovog člana, takva
mogu se usvojiti odgovarajuće mere na koje se primenjuje VTO / GATT 1994
isključivo u skladu sa procedurama i pod uslovima navedenim u VTO / GATT 1994 i
drugi relevantni instrumenti o kojima se pregovara pod njenim pokroviteljstvom, a
primenljiv između Strana.


U slučaju da neka stranka sprovede istragu nadmetanja u
preduzetništvo protiv poslovnog subjekta sa teritorije druge ugovorne strane i ako je potrebno
saradnja u pružanju službenih dokumenata potrebnih za tu istragu, čija je stranka
da li će takav zahtev upućen učiniti sve da isti pruži preko vlasti
vladine institucije, što je pre moguće. Bez obzira na bilo koje odredbe usvojene suprotno ovom članu, Strane će razmenjivati informacije uzimajući u obzir ograničenja koja nameću obaveze
profesionalne i poslovne tajne.

Platno bilansne teškoće

Ako je neka od strana u ozbiljnim poteškoćama u platnom bilansu ili ona
takve teškoće su ugrožene, ta Strana može, u skladu sa relevantnim odredbama VTO /
GATT 1994 i čl. VIII i KSIV Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, uvesti mere
ograničenja, koja će biti ograničena i neće prelaziti ono što je neophodno
poboljšanje platnog bilansa. Ta strana će odmah obavestiti drugu stranku o
njihovo uvođenje i obezbedite mu raspored što je pre moguće
ukidanja.

Zaštita intelektualne i industrijske svojine

Strane će osigurati adekvatnu i efikasnu zaštitu prava intelektualnog i intelektualnog vlasništva
industrijska svojina u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima zakona
intelektualna svojina (TRIPs) i drugi međunarodni ugovori. Ovo uključuje
efikasna sredstva za sprovođenje takvih prava.
Strane će redovno ocenjivati primenu ovog člana. Ako su poteškoće pogođene
na trgovinske pojave povezane sa pravima intelektualne i industrijske svojine, bilo koje
Stranka može zatražiti hitne konsultacije kako bi pronašla obostrano prihvatljivu konsultaciju
rešenje.

Javna nabavka

Strane smatraju da je liberalizacija njihovih tržišta javnih nabavki jedno od njih
ciljevi sporazuma. Stranke nameravaju da olakšaju postupak dodele javnih
ugovori zasnovani na nediskriminaciji i reciprocitetu.
Strane će postepeno razvijati svoje propise, uslove i prakse u javnosti
nabavke kako bi se dobavljačima druge ugovorne strane omogućio pristup procedurama za dodelu ugovora na svojim trţištima javnih nabavki pod uslovima koji nisu manje
povoljni od onih koji se dodeljuju kompanijama bilo koje zemlje ili teritorije.

Zajednički komitet će razmotriti razvoj koji se odnosi na postizanje ciljeva
ovog člana i mogu predložiti praktične modalitete za sprovođenje odredbi stava 2.
ovog člana u cilju osiguranja slobodnog pristupa, javnosti i uzajamne otvorenosti
njihova tržišta javnih nabavki.
Tokom razmatranja iz stava 3. ovog člana, Zajednički komitet
mogu uzeti u obzir, posebno u svetlu međunarodnog razvoja i propisa u ovom pogledu
područja, mogućnost proširenja obima i / ili stepena otvorenosti tržišta iz stava 1. ovog člana
član. Strane će nastojati da pristupe odgovarajućim sporazumima o kojima je reč
pregovara pod pokroviteljstvom GATT-a 1994. i Marakeškog sporazuma, kojim
osnovana STO.

Razvojna klauzula

Ako bilo koja strana smatra da bi to bilo u interesu ekonomija strana da bude korisno
da poboljša odnose uspostavljene Sporazumom šireći ih na terenu
saradnja koja nije obuhvaćena Sporazumom uputiće se drugoj strani sa razlozima
zahtev. Strane mogu naložiti Zajedničkom komitetu da ispita takav zahtev i tamo
tamo gde je to opravdano, da im se daju preporuke, posebno u cilju pokretanja pregovora.
Sporazumi zaključeni u skladu sa postupkom iz stava 1. ovog člana
ratifikuju ili odobre strane u skladu sa nacionalnim zakonom.

Važenje i otkazivanje

Ugovor se zaključuje na neograničeno vreme.
Svaka strana može raskinuti ugovor slanjem pismene obavijesti drugoj
Pages. Sporazum prestaje da važi prvog dana sedmog meseca od datuma kada je
druga strana je primila takvo obaveštenje.
Strane se slažu da će, u slučaju pristupanja jedne od strana EU,
Sporazum ističe jedan dan pre datuma pristupanja EU.

.

Stupanje na snagu

Strane će ratifikovati Sporazum u skladu sa svojim nacionalnim procedurama.
Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon datuma prijema
poslednje pismeno obaveštenje diplomatskim putem, kojim ga obaveštavaju strane
jedni drugima da su ispunjeni svi neophodni uslovi predviđeni u njihovoj nacionalnosti
zakonodavstvo za stupanje na snagu Sporazuma.
U potvrdu čega su dole potpisani, koji su za to pravilno ovlašćeni,
potpisali Sporazum. Sastavljeno u Istanbulu, 1. juna 2009. godine, u dva originala,
svaki na srpskom, turskom i engleskom jeziku
, s tim da su sva tri teksta jednaka
značaj. U slučaju razlika u tumačenju, engleski tekst će imati prednost.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *